اپلیکیشن تلفن همراه برای درخواست خودرو

ماکسیم

ماکسیم اپلیکیشن تلفن همراه برای درخواست خودرو

تنظیمات

«Максим» — приложение крупнейшего в Российской Федерации сервиса заказа такси, который работает также на территории Украины, Казахстана, Грузии, Болгарии, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Италии, Индонезии, Чили и Монголии.